පසුගාමී ද්‍රව්‍ය සඳහා ඉක්මන් සුව කිරීම

 

බයෝස්ටීල් සමඟ ඒකාබද්ධව සංවර්ධනය කරන ලද “ඉක්මන් සුව කිරීමේ” ක්‍රියාවලිය මුල් වෙල්ඩින් සහ රිවට් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.

නව බලශක්ති වාහනවල රියදුරු මෝටරයේ එන්වීඑච් සහ යකඩ නැතිවීම අඩු කිරීම සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම;

තනි යකඩ හරය 4-8min වන අතර එය වේගවත්, අඩු පිරිවැය සහ කෙටි සංවර්ධන චක්‍රය මගින් සංලක්ෂිත වේ.

 

                          

 

                 ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදන රේඛා උපකරණ සහ නිෂ්පාදනවල කොටස්

 

 

 

 


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -10-2020